Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Як подати статтю

Рукопис статті подавати в електронному вигляді (формат doc або rtf). Надсилати на електронну адресу:

 • Empirio@ukma.edu.ua із зазначенням латиницею прізвища автора/авторів (наприклад: Nagornyak).

Вимоги до авторських оригіналів статей

Редакційна колегія приймає до розгляду статті виключно за умови їх відповідності вимогам МОН України до фахових публікацій та вимогам, що висуває журнал.

Авторська стаття повинна бути оригінальною і містити такі елементи:

 • постановка наукової проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими завданнями галузі та прикладними завданнями, пов’язаними з актуальними викликами суспільного розвитку;
 • формулювання мети статті (і наукова гіпотеза за бажанням автора (авторки));
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблематики й на які спирається автор;
 • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До публікації в журналі приймаються наукові праці, які раніше не були опубліковані. За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів. У разі потреби редакційна колегія може відправити статтю авторові на доопрацювання. Редколегія залишає за собою право редагування текстів і назв статей.

Статті, автори яких не мають наукового ступеня, потрібно супроводжувати рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри про рекомендацію до публікації.

Усі статті проходять процедуру «сліпого» (анонімного) рецензування.

Орієнтовний обсяг статті (включно з рисунками і таблицями) – 16–20 тис. знаків із пробілами.

Вимоги до форматування тексту 

Текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word; береги: лівий, верхній, нижній – 20 мм, правий – 15 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Вирівнювання тексту: по ширині (без переносів слів, між словами тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).

Важливо звернути увагу на таке: для тексту українською мовою використовувати кутові лапки, «лапки-ялинки» – «Текст», для тексту англійською мовою – “Text”; розрізняти дефіс і тире (тире довше за дефіс, його відокремлюють з обох боків пропусками); ставити нерозривні пробіли (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл) між ініціалами та прізвищем, між датою і роком тощо (наприклад: В. Олійко; 27 березня 2016 р.; м. Київ); уніфікувати скорочення (наприклад, обрати один із варіантів – 2014 р. або 2014 рік); розшифровувати абревіатури за першого згадування.

Рисунки і таблиці оформляти згідно з чинним держстандартом. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці складати безпосередньо в текстовому редакторі і розміщувати чітко в межах зазначених вище розмірів сторінки. Таблиці створювати за допомогою пункту меню «Таблиця». Формат таблиць лише книжковий.

Вимоги до оформлення бібліографічних списків

Посилання на джерела в тексті (у формі посторінкових виносок) і прикінцеві бібліографічні списки (Список використаної літератури та Bibliography) оформлювати відповідно до вимог міжнародного стилю цитування Chicago Style: Notes and Bibliography. Можна скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад: Zotero, Mendeley, EndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні. Bibliography – бібліографічний список у «латинізованому» вигляді, усі джерела кирилицею потрібно транслітерувати англійською мовою, а в квадратних дужках навести переклад англійською. Для транслітерації українського алфавіту латиницею доцільно користуватися онлайн-ресурсом http://ukrlit.org/transliteratsiia.
Якщо джерело вже має переклад назви англійською (наприклад, статті в українських наукових журналах), то наводити лише цю назву англійською, не потрібно її транслітерувати. Зазначати DOI (за наявності).
Порядок розміщення джерел у бібліографічних списках – за алфавітом.
Редакція не прийматиме рукописів статей з бібліографією, де є сучасні російські переклади чи праці сучасних російських авторів, а також цитування осіб, що є українськими громадянами, підозрюваними в державній зраді.

Структура статті:

УДК, ім’я (повністю) та прізвище автора, назва організації, ORCID-ідентифікатор автора, назва статті, анотація та ключові слова української мовою, текст статті, Список використаної літератури (за Chicago Style: Notes and Bibliography), Bibliography (за Chicago Style: Notes and Bibliography); ім’я (повністю) та прізвище автора, назва організації, назва статті, анотація та ключові слова англійською мовою.
Обсяг кожної з анотацій – українською та англійською мовами – не менше ніж 1800 знаків разом із ключовими словами та пробілами.
Реєстрацію в системі ORCID можна здійснити за адресою: https://orcid.org/

Зразок оформлення статті

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.